งานฝ่ายแผนและความร่วมมือ

นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มุมดาวน์โหลด

01

งานวางแผนและงบประมาณ

มุมดาวน์โหลด

ฟอร์มงานวางแผนและงบประมาณ ปี 2567

02

งานศูยน์ข้อมูลสารสนเทศ

มุมดาวน์โหลด

03

งานความร่วมมือ

มุมดาวน์โหลด

04

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม

มุมดาวน์โหลด

05

งานประกันคุณภาพ

มุมดาวน์โหลด

06

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

มุมดาวน์โหลด

แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ (สผ.1) แบบรายงานผลการฝึก(สผ.2)

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

Logo

Disclaimer: This website was built with Renderforest, however it is NOT managed by Renderforest. 
If you find the content on this website abusive or inappropriate please report right away.